Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περάματος, με αρ. απόφασης

27/2021, αποφάσισε τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του
Δήμου Περάματος, καθώς και την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας
της.
Σκοπός της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Περάματος σε συνεργασία
με την επιτροπή ισότητας της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ είναι να περάσουν και
να προωθήσουν μηνύματα προς την κεντρική εξουσία και τις τοπικές
κοινωνίες, οι οποίες καλούνται να αναλάβουν δημόσια επίσημη
δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων.
Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και
υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του
δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για
την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του
δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής,
πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
γ) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις
αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με
δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των
γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
δ) Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
ε) Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των δύο φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με
φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Ο Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης δήλωσε με αφορμή τη
σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας:
«Ο ισότιμος και πρωταγωνιστικός ρόλος της γυναίκας στις σύγχρονες
κοινωνίες είναι αδιαμφισβήτητος. Είναι σημαντικό να καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε τις συνθήκες συνύπαρξης
και συνεργασίας των δύο φύλων, καθώς το γεγονός αυτό αποτελεί
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και αξία για κάθε Δημοκρατία.
Προς τον σκοπό αυτό οφείλουμε να διασφαλίσουμε και να
εφαρμόσουμε αυτό το δικαίωμα σε όλους τους τομείς της ζωής, τον
πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Η Δημοτική Αρχή Περάματος από την πρώτη στιγμή ανέδειξε σε
νευραλγικές θέσεις, σημαντικά στελέχη και από τα δύο φύλα χωρίς
διακρίσεις και με την σύσταση της νέας Δημοτικής Επιτροπής θα
προωθήσει αυτή την κουλτούρα ισότητας και ισονομίας σε όλους τους
κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς».