Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών οριστικών εκθέσεων αυτοψίας σε ρέματα της

Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας», συνολικού προϋπολογισμού 134.800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%), δημοσίευσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», καθόσον πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές σε ρέματα εν μέρει οριοθετημένα, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας της Μάνδρας, ή εντός της ζώνης κατάκλισης πλημμύρας της από 15-11-2017, ή πρόκειται για επικίνδυνες οικοδομές.