Και Προώθηση στην Απασχόληση για Ανέργους 25 έως 29 ετών, Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι αναμένεται να ανοίξει μέσω ΟΑΕΔ Νέα Δράση Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25 έως 29 ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σε κλάδους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών.
Περιεχόμενο της Δράσης
1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
4. πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντομότερο δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ., προκειμένου να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Παράλληλα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704.