Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 12η Aυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της η-μερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της υπ'αρ. 122/2019 μελέτης, β) τον Τρόπο εκτέλεσης και την Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός του Β΄ Λυκείου» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 17979/02-08-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της υπ'αρ. 119/2019 μελέτης, β) τον Τρόπο εκτέλεσης και την Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδου beach volley» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 17980/02-08-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.027,53 ευρώ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για εξόφληση ΣΤ΄ ΔΕΔΔΗΕ 2019, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 305/31-07-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να ασκήσει έφεση κατά της υπ'αρ. 763/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών).

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ