Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΡΗΚΕ ΕIΝΑΙ Ο κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ.

Όχι μόνο δεν χάρηκε αλλά και δημοσίευσε ψευδώς ότι δήθεν ο δήμος θα πληρώσει τα
χρήματα από δάνειο, «υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας και οδηγεί την πόλη
στην καταστροφή …», απαξιώνοντας την επιτυχία και δημιουργώντας και δυσμενείς
εντυπώσεις για την δημοτική αρχή.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ΟΛΑ τα έργα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα «Τρίτσης» [στο δήμο
μας θα υπάρξουν πολλά ακόμη] και θα αφορούν 332 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας,
συνολικού ποσού 2,5 δις ευρώ, θα αποπληρωθούν από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών [ΚΥΑ Αριθμ. 22766/09-04-2020
(ΦΕΚ Β 1386/14-4-2020)].
Αυτά βέβαια λίγο ενδιαφέρουν τον κ. Καπλάνη και τα φερέφωνά του, καθώς επιχειρούν
μόνο να διαστρεβλώσουν και να εξαπατήσουν ΕΚΤΟΣ βέβαια αν πρόκειται περί
ασχετοσύνης ή ανοησίας, οπότε αδίκως τον παρεξηγούμε τον άνθρωπο!
Παραθέτουμε αποσπάσματα από την σχετική ΚΥΑ : «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης… Ο συνολικός
προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο
ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ,
χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.)… Η χρηματοδότηση έργων,
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών
δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «ΤΠΔ»),
συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠΔ και
αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για τον σκοπό αυτό… Η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των
δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις γίνεται από το
εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με
μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Η πληρωμή
των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το ΤΠΔ
πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων
δόσεων που αποστέλλονται από το ΤΠΔ. Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινής υπουργικής
απόφασης από την ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πληρωμή των
δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου
και ΤΠΔ για τις εγκεκριμένες πράξεις του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο με
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11.»