Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου μας ότι με νέα ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-

2020 (ΦΕΚ 2377 Β’, 07-06-2021) επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά στην επανασύνδεση
ηλεκτρικού ρεύματος για όσα νοικοκυριά αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο μέχρι και τις
31.12.2020. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και λόγω των
δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας.
Ο δήμος μας διεκδίκησε σθεναρά να δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ρύθμιση ώστε να
υποστηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες και οι οικογένειές τους που ζουν χωρίς το βασικό
αγαθό του ρεύματος, μετά τις μαζικές διακοπές τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η δυνατότητα επανασύνδεσης αφορά στην κύρια κατοικία και χρειάζεται να πληρούνται
ειδικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Προκειμένου οι πολίτες να τύχουν του βοηθήματος για την επανασύνδεση του ρεύματος
είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα εξής:
- δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
- δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον
προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
- εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού
- πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται από το δήμο)
- γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη
σύνθεση του περιλαμβάνεται/ονται και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω
- βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης
απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση
του νοικοκυριού.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, η αρμοδιότητα
εξέτασης των αιτημάτων επανασύνδεσης έχει εκχωρηθεί σε επιτροπές που αποτελούνται
από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου μας.
Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας: Ζαφειρία Μηλιώτη, Δήμητρα Κονιδάρη, Κοινωνικοί
Λειτουργοί.
Αριστομένους 8 Δημαρχείο, ισόγειο
Τηλέφωνο : 2132019302,3,4,7,9