Ένα ακόμη βήμα του Δήμου για την επέκταση της χρήσης των

Ηλεκτρικών οχημάτων, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής στην Αγία Βαρβάρα

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την
επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, οι μεσαίοι και
μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση
δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο)
και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως
προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο (αρ. αποφ. 7970/ 16-11-2020) κάλεσε τους
Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση της σύνταξης του
ΣΦΗΟ.
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, από τους πρώτους Δήμους
πανελλαδικά, αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την
χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. Αγίας Βαρβάρας, η οποία εγκρίθηκε από
το Πράσινο Ταμείο ( Αρ. Απόφασης 201.6/23-12-2020)
Στη συνέχεια και μετά από διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών ο Δήμος Αγίας
Βαρβάρας ανέθεσε σε Ειδικευμένο Εξωτερικό Σύμβουλο (23/7/2021) την
Υποστήριξη του Δήμου στην κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Αγίας Βαρβάρας το
οποίο ολοκληρώθηκε μετά και από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς στις 18-
11-2021 σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών Β΄ Φάσης της Υπηρεσίας.

Τέλος με την με αριθ. 17/23-11-2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου
εγκρίθηκε το Σ.Φ.Η.Ο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και υπεβλήθηκε στους αρμόδιους
Κρατικού Φορείς για τελική έγκριση.
Η σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας, στηρίχθηκε στην εφαρμογή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται
στην σχετική νομοθεσία σε συνδυασμό με την εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών, αυτοψιών και με την συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ και προβλέπει την
εγκατάσταση 29 σταθμών φόρτισης σε 23 σημεία της πόλης.
ΧΑΡΤΗΣ
Η δημιουργία δημοτικού δικτύου φόρτισης θα απαλείψει το άγχος των οδηγών που
δεν διαθέτουν ιδιόκτητη θέση στάθμευσης σε σχέση με τη τοποθεσία φόρτισης του
ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Θα επιταχύνει δε την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
ιδιαίτερα μετά τη περίοδο 2024-2025 κατά την οποία το κόστος αγοράς ενός
ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα έχει πιθανόν εξισωθεί με το αντίστοιχο κόστος αγοράς
ενός συμβατικού αυτοκινήτου.
Τα οφέλη για το περιβάλλον είναι πολλαπλά.
Δεν υπάρχουν εξατμίσεις, δεν εκπέμπουν διοξείδιο του Άνθρακα και συνεπώς
βελτιώνουν σημαντικά τη ποιότητα ζωής στις πόλεις για τους κατοίκους, τους
πεζούς και τους ποδηλάτες, τους οποίους ωθούν για μεγαλύτερη χρήση των
πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων. Σε ένα χρόνο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
συχνής χρήσης μπορεί να μειώσει την έκλυση διοξειδίου του Άνθρακα κατά 1,5
εκατομμύριο γραμμάρια. Αυτό ισοδυναμεί με έκλυση μεγαλύτερη από την έκλυση
που αντιστοιχεί σε 4 αεροπορικά ταξίδια επιστροφής Αθήνα-Ρώμη.
Η χρήση των 940 ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Αγ.Βαρβάρας θα μειώσει την έκλυση
του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 1.269 τόνους διοξειδίου του Άνθρακα και
υποθέτοντας ότι στην Αγία Βαρβάρα θα κινούνται κατά περίπου το 6% της
συνολικής τους διαδρομής, ο δήμος το 2030 θα έχει λιγότερους 76 τόνους έκλυσης
διοξειδίου του Άνθρακα.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βοηθούν επίσης και στην μείωση του θορύβου ιδιαίτερα
στις περιοχές που οι ταχύτητες κυκλοφορίας είναι μικρές συμβάλλοντας στη
δημιουργία ενός ήρεμου και απαλλαγμένου από θορύβους, περιβάλλοντος. Η
έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ενέργειας διαπίστωσε ότι, ακόμη και με τη
παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκπομπές άνθρακα ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου είναι περίπου 17% - 30% χαμηλότερες από την οδήγηση
βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου. Οι εκπομπές από τη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας βελτιώνονται επίσης σημαντικά όταν χρησιμοποιείται
Ηλεκτρική Ενέργεια χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα.