Στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την  Κυριακή 6 Ιανουαρίου από τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου καθώς και των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
εκλέχθηκαν οι εξής:
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Βασίλης Βόσσος
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Φράγκου
Γραμματέας: Σταυρούλα Μπαντούνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη
Δημήτριος Κλειτσής
Αλεξάνδρα Φέγγη
---------------------------------------------------
Αναστασία (Τασούλα) Πετράκου
Βασίλειος Δεδεγκίκας (Γιαπιντζάκης)

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Παναγιώτης Περάκης
2.Βασίλειος Βόσσος
-------------------------------------------------
Μιχαήλ Φράγκου
Νικόλαος Πιερακέας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη
Θεοδώρα- Μαρία Μαρσώνη
Παναγιώτης Ξανθόπουλος
---------------------------------------------------
-
Σάββας Σαββίδης
Σταυρούλα Μπαντούνα
 

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Βασίλειος Βόσσος
2.Αλεξάνδρα Φέγγη
------------------------------------------------
Θεμιστοκλής Ντάβιος
Νικόλαος Πιερακέας