Αγαπητοί συνδημότες ,
Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία 21-08-2020 για την κατάθεση


δικαιολογητικών με θέμα την αναμόρφωση δασικών χαρτών πήρε παράταση 25
ημερών.
Προηγούμενη σχετική με το θέμα ανακοίνωση είχε δημοσιευτεί από τον Δήμο στις 8-08-
2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ