Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως δικαιούχος της Πράξης “Ενεργειακές Αναβαθμίσεις και

Εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτίρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο των EEA Grants
2014-2021) διοργανώνει θεματική εκδήλωση ενημέρωσης των δημοτών την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου
2023 και ώρα 17:00-20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘’ΙΩΝΙΑ’’ (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18-πλησίον
Δημαρχείου).
Σκοπός της εκδήλωσης η παρουσίαση της πράξης η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας και εγκατάστασης ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια με γνώμονα το περιβαλλοντικό όσο και το
οικονομικό όφελος του Δήμου, μέσω παρεμβάσεων αντικατάστασης συστημάτων
θέρμανσης/κλιματισμού και φωτισμού καθώς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η εν
λόγω δράση αποτελεί εναρκτήρια εκστρατεία διάδοσης των αποτελεσμάτων της Πράξης.
Η πράξη επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 1.296.961,00€ από τα EEA Grants
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που
αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη,
ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.

Η Πράξη επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 1.296.961,00€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν
και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.