Ως προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου αναβάθμισης της Μαρίνας

Βουλιαγμένης, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ζήτησε τον καθημερινό έλεγχο
της ποιότητας των υδάτων του κόλπου, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,
(ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ), δημοσίου φορέα υψηλού επιστημονικού κύρους και εγκυρότητας και την
καθημερινή αποστολή των σχετικών αναφορών στο Δήμο, προκειμένου να υπάρχει
συνεχής ενημέρωση για την ποιότητα των υδάτων και την ασφάλεια των λουομένων.
Από την έναρξη των εργασιών και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, το
ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιεί καθημερινές μακροσκοπικές αυτοψίες, εβδομαδιαίες
βιοχημικές αναλύσεις του νερού σε επιλεγμένα σημεία του κόλπου, σε αποστάσεις από
τις εργασίες που κυμαίνονται από 50 έως 100 μέτρα και σε βάθος από επιφάνεια έως
τον πυθμένα και λαμβάνει αεροφωτογραφία της περιοχής του κόλπου, από
εξειδικευμένη δορυφορική λήψη.
Ήδη, έχουν παραδοθεί οι πρώτες εβδομαδιαίες εκθέσεις, με τα αποτελέσματα των
διαρκών ελέγχων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. του κρατικού ερευνητικού οργανισμού, που
λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).
Βάσει αυτών, παρατηρείται περιοδικά τοπικά θολερότητα, που προκαλείται από τις
εκσκαφές που διεξάγονται σε πετρώματα του βυθού της μαρίνας, σε περιοχές πλησίον
των εκσκαφών και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του επιστημονικού υπεύθυνου και Διευθυντή
Ερευνών του ινστιτούτου ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δρ Βασιλείου Καψιμάλη,
Θαλάσσιου Γεωλόγου – Ιζηματολόγου, η θολερότητα αυτή, δεν είναι απειλή για το
θαλάσσιο οικοσύστημα, ούτε πηγή χημικής ρύπανσης και σε καμία περίπτωση κατά τη
διάρκεια των εργασιών, δεν απελευθερώνονται χημικοί ρύποι και τοξικές ουσίες.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, πως η επιστημονική εκτίμηση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., προβλέπει
ότι το νερό σε όλο τον κόλπο της Βουλιαγμένης, είναι απόλυτα ασφαλές για
κολύμβηση, καθώς οι μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων, είναι εντός των ορίων
ακόμα και του πόσιμου νερού.

Επιπροσθέτως, μετά από παρότρυνση της Δημοτικής Αρχής και για την αποφυγή
οποιασδήποτε πιθανότητας εξάπλωσης της θολερότητας, καθ` όλη τη διάρκεια των
εργασιών, γίνεται μεγάλη επέκταση των υφιστάμενων ειδικών υδατοφραγμάτων που
προβλέπονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιμετρικά
της μαρίνας επιφανειακά, αλλά και μεγάλου βάθους, εγκλωβίζοντας τη σκόνη στα όρια
του έργου.
Για την ενημέρωση του κοινού σε πραγματικό χρόνο, τα αποτελέσματα των
εβδομαδιαίων μετρήσεων, των ημερήσιων μακροσκοπικών αυτοψιών και η ημερήσια
δορυφορική αεροφωτογραφία θα αναρτώνται από σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου
σε ημερήσια βάση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/kainotomies/astirmarinawaterprofiles .