Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η : Για την 04ηΣυνεδρίαση τουΣυμβουλίου της Κοινότητας ΑρτέμιδαςΣας καλούμε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

του Συμβουλίου Κοινότητας Αρτέμιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α ́ 55/11-03-2020) και τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (β) διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, μετά και την έκδοση και δημοσίευση της υπ ́αριθμ.1822/16-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presense (www.epresence.gov.gr), την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020& ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:1.Συζήτηση σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης τωναρνητικών συνεπειών που έχει επιφέρει η εμφάνιση του κορωνοιού Covid-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ