Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”

(άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 495.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017 (3821 Β' Κοινή Υπουργική Απόφαση ) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 18/7/2019.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η   18/7/2019, ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 4/9/2019, ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 12/9/2019, ώρα 10:00 π.μ.

Αρχείο

Μέγεθος αρχείου

Τελευταία Επεξεργασία

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1527 kB

2019-07-18 15:34

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_texniki_perigrafi.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

436 kB

2019-07-18 15:38

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_texniki_ekthesi.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

525 kB

2019-07-18 15:39

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_siggrafi_ipoxreoseon.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

757 kB

2019-07-18 15:39

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_esy.pdf)ΕΣΥ

1126 kB

2019-07-18 15:39

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_teyd.pdf)ΤΕΥΔ

1136 kB

2019-07-18 15:39

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_timologio_meletis.pdf)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

507 kB

2019-07-18 15:40

Download this file (190718_ag_dim_kerateas_proipologismos.pdf)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

314 kB

2019-07-18 15:40